گزارش کمیته بررسی حذف نام شهدا منتشر شد

به گزارش وبلاگ تصویر و سرگرمی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گزارش تهیه شده در خصوص بررسی حذف نام شهدا از تابلو های شهری را تشریح کرد.

گزارش کمیته بررسی حذف نام شهدا منتشر شد

به گزارش گروه اجتماعی وبلاگ تصویر و سرگرمی،

علی اعطا سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: به محض مطرح شدن موضوع حذف نام شهدا و همچنین وجود حساسیت های زیاد کمیته ای ویژه تشکیل شد.

وی اضافه نمود: هدف این کمیته این بود که اولا صحت و سقم خبر های منتشر شده را بررسی کند تا گزارشی برای آگاهی مردم تهیه و اعلام کند.

اعطا گفت: این کمیته با پنج عضو آغاز به کار کرد و بررسی های گسترده ای آغاز شد و در نخستین گام سناریو های مختلف را بررسی کرد تا نحوه انجام این مأموریت مورد بررسی قرار گیرد.

وی اضافه نمود: کمیته ویژه با شهرداران مناطق 22 گانه مکاتبه کرد تا اطلاعات تابلو های شهری را ارایه کنند و اطلاعات به دست آمده مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران گفت: به موازات جمع آوری اطلاعات با هیأت رییسه شورایاری های محلات مکاتبه شد تا گزارشی از تابلو های سطح معابر محله خود را ارایه کنند.

اعطا ادامه داد: با خبرگزاری هایی که خبر حذف واژه شهید را منتشر نموده بودند مکاتبه شد تا منابع و اطلاعات خود را ارایه کنند.

وی ادامه داد: گروه کارشناسی کمیته اطلاعات به دست آمده را تحلیل نموده تا بتواند گزارشی دقیق ارایه کند و از ابتدا به دنبال تقصیر ها و ضرورت برخورد ها نبوده و آن بخش به عهده دستگاه های دیگری است.

بررسی های کمیته ویژه نشان می دهد که؛

در محدوده منطقه 1، تعداد 590 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد 132 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. نسبت تعداد معابر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید به کل معابر مزین به نام شهید در منطقه، نسبت به سایر مناطق بیشتر است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که 61 مورد به علت فرسودگی، 61 مورد به دلیل عدم درج توسط پیمانکار و 2 مورد به علت تخریب بوده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 1 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.

در محدوده منطقه 2، تعداد 597 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که هیچ موردی از فرسودگی، حذف یا عدم درج واژه شهید در تابلو های معابر این منطقه گزارش نشده است.

در محدوده منطقه 3، 328 معبر مزین به نام شهدا وجود دارد که از این میان در 38 مورد واژه شهید از معابر حذف شده است. بررسی علت حذف واژه شهید در این منطقه نشان دهنده این است که تمامی موارد حذف، ناشی از عدم درج توسط پیمانکار بوده است. براساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 3 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.

در محدوده منطقه 4، تعداد 1673 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که بیشترین تعداد معابر مزین به نام شهدا در سطح شهر تهران است. از این تعداد 75 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید از معابر گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید از تابلو های معابر در این منطقه نشان میدهد که 52 مورد به علت عدم درج توسط پیمانکار و 23 مورد حذف به علت فرسودگی بوده است. در این منطقه گزارشی مبنی بر حذف واژه شهید به دلیل تخریب وجود نداشته است. براساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 4 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.

در محدوده منطقه 5، تعداد 413 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند؛ از این تعداد 70 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید از معابر گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در این منطقه نشان میدهد که در تمامی 70 مورد گزارش شده، به علت فرسودگی واژه شهید از روی تابلوی معابر محو شده است. نسبت معابر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید ناشی از فرسودگی به کل معابر مزین به نام شهدا در این منطقه در مقایسه با سایر مناطق بیشتر است. تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 5 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.

در محدوده منطقه 6، تعداد 242 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد 35 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در این منطقه نشان میدهد که 26 مورد به علت فرسودگی و 9 مورد به علت عدم درج توسط پیمانکار رخ داده است. در این منطقه گزارشی مبنی بر حذف واژه شهید به دلیل تخریب اعلام نشده است. تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 6 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.

در محدوده منطقه 7، تعداد 569 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد 27 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که 14 مورد به علت فرسودگی و 13 مورد به دلیل عدم درج توسط پیمانکار بوده است. در این منطقه گزارشی مبنی بر حذف واژه شهید به دلیل تخریب اعلام نشده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 7 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.

در محدوده منطقه 8، تعداد 862 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد 10 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که 10 مورد محو به علت فرسودگی و 4 مورد به حذف دلیل تخریب بوده است. در این منطقه گزارشی مبنی بر عدم درج واژه شهید توسط پیمانکار اعلام نشده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 8 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.

در محدوده منطقه 9، تعداد 466 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که این تعداد 37 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلو های این منطقه نشان میدهد که 32 مورد به علت عدم درج توسط پیمانکار و 5 مورد محو به علت فرسودگی بوده است. در این منطقه گزارشی مبنی بر حذف واژه شهید به دلیل تخریب اعلام نشده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 9 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.

در محدوده منطقه 10، تعداد 1047 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد 54 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که 48 مورد به علت فرسودگی، 4 مورد به علت تخریب و 2 مورد به دلیل عدم درج توسط پیمانکار بوده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 10 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده اند.

در محدوده منطقه 11، تعداد 462 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد 61 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که 45 مورد به علت فرسودگی و 16 مورد به علت عدم درج توسط پیمانکار بوده است. در این منطقه گزارشی مبنی بر حذف واژه شهید به دلیل تخریب اعلام نشده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 11 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.

در محدوده منطقه 12، تعداد 770 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد 33 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که 17 مورد به علت فرسودگی، 16 مورد به علت عدم درج توسط پیمانکار و 6 مورد به علت تخریب بوده است. در اخبار منتشر شده در رسانه ها، از دو معبر به نام های معزی و نمازی به عنوان معابری که عنوان شهید از تابلوی آن ها حذف شده است، نام برده شد. اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران منطقه 12 و 13 شهر تهران طی مکاتبه شماره 40982/98/28027 مورخ 17/06/1398 و در پاسخ به استعلام شماره 44767/33/512 مورخ 17/06/1398 شهرداری ناحیه سه منطقه 12، شهید بودن اسامی یاد شده را تأیید ننموده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 12 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.

در محدوده منطقه 13، تعداد 27 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد 7 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که 4 مورد به علت عدم درج توسط پیمانکار و 3 مورد به علت فرسودگی بوده است. در این منطقه گزارشی مبنی بر حذف واژه شهید به دلیل تخریب اعلام نشده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 13 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است. در محدوده منطقه 14، تعداد 1378 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد 133 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که 83 مورد به علت فرسودگی و 50 مورد به علت عدم درج توسط پیمانکار بوده است. در این منطقه گزارشی مبنی بر حذف واژه شهید به دلیل تخریب اعلام نشده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 14 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.

در محدوده منطقه 15، تعداد 1563 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد 237 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. لازم به ذکر است تعداد معابر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید در این منطقه به نسبت کلیه معابر مزین به نام شهدا در شهر تهران از سایر مناطق بیشتر است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که 236 مورد به علت فرسودگی و تنها یک مورد حذف به دلیل عدم درج توسط پیمانکار بوده است. در این منطقه گزارشی مبنی بر حذف واژه شهید به دلیل تخریب اعلام نشده است.

در محدوده منطقه 16، تعداد 925 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد 133 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که 118 مورد به علت فرسودگی و 15 مورد به علت عدم درج توسط پیمانکار بوده است. در این منطقه گزارشی مبنی بر حذف واژه شهید به دلیل تخریب اعلام نشده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 16 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.

در محدوده منطقه 17، تعداد 899 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد 36 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که 33 مورد به علت فرسودگی و 3 مورد حذف به علت تخریب بوده است. در این منطقه گزارشی مبنی بر فقدان واژه شهید به دلیل عدم درج توسط پیمانکار اعلام نشده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 17 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.

طبق گزارش واصله از شهرداری منطقه 18، تعداد 629 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد 86 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد تمامی موارد ناشی از فرسودگی بوده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 18 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.

در محدوده منطقه 19، تعداد 356 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا بوده اند که از این تعداد 9 مورد معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد تمامی موارد ناشی از فرسودگی بوده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 19 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.

در محدوده منطقه 20، تعداد 1069 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا است که از این تعداد 6 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. نسبت تعداد معابر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید به تمامی معابر مزین به نام شهید در منطقه، در مقایسه با سایر مناطق کمتر است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد تمامی موارد ناشی از فرسودگی بوده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 20 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.

در محدوده منطقه 21، تعداد 185 معبر در این منطقه مزین به نام شهدا است که این تعداد 35 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شده است. بررسی دلایل فقدان واژه شهید در تابلوی معابر این منطقه نشان میدهد که 25 مورد به علت فرسودگی و 10 مورد حذف به دلیل تخریب بوده است. لازم به ذکر است که نسبت معابر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید به علت تخریب از کل معابر مزین به نام شهدا در منطقه، در مقایسه با سایر مناطق بیشتر است. در این منطقه گزارشی مبنی بر حذف واژه شهید به دلیل عدم درج توسط پیمانکار اعلام نشده است. بر اساس گزارش شهرداری منطقه، تا زمان تدوین این گزارش کلیه تابلو های معابر مزین به نام شهدا در منطقه 21 که فاقد واژه شهید بوده اند، شناسایی و اصلاح شده است.

در محدوده منطقه 22 شهرداری، 73 معبر مزین به نام شهدا وجود دارد و بر اساس آمار گزارش شده از سوی شهرداری این منطقه، همه معابر مزین به نام شهدا در این منطقه دارای تابلوی واژه شهید بوده اند و هیچ موردی از حذف یا عدم درج واژه شهید در تابلو های معابر این منطقه گزارش نشده است.

بر اساس گزارش های واصله، 15542 معبر نامگذاری شده با نام شهدا در سطح شهر تهران وجود دارد. منطقه 4 با 1673 معبر، منطقه 15 با 1563 معبر و منطقه 14 با 1378 معبر بیشترین و منطقه 22 بهعنوان یک منطقه جدیدالتأسیس با 73 معبر، کمترین معابر مزین به نام شهدا را در سطح مناطق 22گانه شهر تهران دارند.

بررسی ها حاکی از آن است که منطقه 15 با اختلاف زیاد نسبت به سایر مناطق، بیشترین تعداد معابر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید را دارد.

دراین منطقه، 237 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش شدهاست. پس از آن، منطقه 16، 14 و 1 به ترتیب با گزارش 140، 133 و 124 معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید، در رتبه های دوم تا چهارم قرار دارند. لازم به ذکر است در دو منطقه 2 و 22، معبر با حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید گزارش نشده است.

بررسی علل و عوامل زمینه ساز حذف واژه شهید

1- حذف واژه شهید به دلیل فرسودگی

فرسودگی تابلو های معابر عمدتا ناشی از گذشت زمان و کیفیت تابلو های طراحی و نصب شدهاست. در برخی موارد کیفیت نامناسب چاپ تابلو ها و یا استفاده از برچسب برای واژه شهید، به جای چاپ کور های باعث شده با شستشوی تابلو به وسیله فشار آب توسط عوامل خدمات نواحی، تغییر فصل، تغییرات دما، تابش آفتاب و بارش باران واژه شهید حذف یا مخدوش شود. در این میان، الصاق برچسب برای واژه شهید در تابلو های معابر شهر تهران، اصلیترین دلیل فرسودگی بودهاست. لازم به ذکر است بهرغم اینکه مطابق با دستورالعمل نصب پلاک و تابلو های پایهدار معرفی معابر ابلاغی 1393، چاپ تابلو های معابر باید چاپ سیلک با رنگ کور های یا الکترواستاتیک باشد، برخی پیمانکاران در این زمینه تخلف نموده و اقدام به چاپ واژه شهید با استفاده از برچسپ نموده اند.

2- حذف واژه شهید به دلیل تخریب

تخریب اموال عمومی مانند تابلو ها یکی از پدیده هایی است که مدیران شهری در همه شهر ها با آن روبهرو هستند. این پدیده با عنوان وندالیسم شهری در ادبیات علمی شهرسازی به صورت گسترده مورد بررسی محققان قرار گرفتهاست. از سوی دیگر برخی تخریب تابلو ها ممکن است بر اثر عملیات عمرانی و ساختوساز ها حادث شده باشد.

3- حذف واژه شهید به دلیل عدم درج توسط پیمانکار

عدم درج توسط پیمانکار به سه دلیل، ضعف نظارت بر عملکرد پیمانکاران، عدم ابلاغ دقیق شرح خدمات ساخت، نصب و نگهداشت تابلو ها به پیمانکاران و نبود فرآیند معین برای ابلاغ دقیق اسامی معابر به پیمانکاران رخ داده است. نبود سامانه جامع اسامی معابر شهر تهران یکی از علت های زمینه ساز این امر است. از سوی دیگر فرآیندی که با کنترل آن بتوان متوجه شد که در کدام مرحله واژه شهید حذف شده نیز وجود ندارد.

یکی از پیامد های ضعف نظارت بر اجرای دستورالعمل های ساخت و نصب تابلوها، استفاده از برچسب برای درج واژه شهید بر روی تابلو ها به دلیل هزینه کمتر آن بهجای چاپ کور های است.

تحلیل یافته ها (جمع بندی گزارش)

ا) بر اساس سامانه اطلاعات مکانی، 62469 معبر در شهر تهران وجود دارد که 24.8 درصد از این معابر یعنی 15542 از این تعداد، به نام شهدا مزین شده است.

بر اساس گزارش های واصله و بررسی های این کمیته، از مجموع معابر مزین به نام شهدا به تعداد 15542 معبر، 8.1 درصد از معابر یعنی 1257 معبر، دارای حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید بوده اند.

2) بررسی و تحلیل علل و عوامل فقدان واژه شهید در برخی از معابر شهر تهران به لحاظ آماری، دلیل قابل اتکایی دال بر اقدامی سازماندهی شده، توام با سوء نیت و یا حتی تعمد در تخریب، امحاء و عدم درج واژه شهید را به دست نمی دهد.

0.2 درصد (به تعداد 29 معبر) از مجموع معابر مزین به نام شهدا (به تعداد 15542 معبر) حداقل یک تابلو فاقد واژه شهید به علت تخریب داشته اند.

5.9 درصد (به تعداد 912 معبر) از مجموع معابر مزین به نام شهدا (به تعداد 15542 معبر) حداقل یک تابلو فاقد واژه شهید به علت فرسودگی داشته اند.

2.096 درصد (به تعداد 316 معبر) از مجموع معابر مزین به نام شهدا (به تعداد 15542 معبر) حداقل یک تابلو فاقد واژه شهید به علت عدم درج توسط پیمانکار داشته اند.

درصد اندک تخریب و عدم درج توسط پیمانکار، بیانگر آن است که به لحاظ آماری نمی توان احتمال جدی برای حرکت سازماندهی شده به منظور تخریب یا عدم درج واژه شهید در معابر مزین به نام شهدا قایل شد. به ویژه آنکه در بحث عدم درج توسط پیمانکار، عدد مطرح شده متعلق به یک بازه زمانی چندین ساله است.

از سوی دیگر، آمار 5.9 درصدی از مجموع معابر مزین به نام شهدا، بیانگر اهمال در پایش و نظارت مستمر توسط مامورین نواحی و مناطق شهرداری تهران بوده است.

همچنین، آمار معابر 5.9 درصدی به همراه آمار معابر 2.096 درصدی، نشان دهنده آن است که دستورالعمل های مربوط به چگونگی چاپ، کیفیت رنگ، ضخامت و جنس تابلو ها به درستی ابلاغ، و یا به درستی بر نحوه اجرای آن توسط پیمانکار نظارت صورت نپذیرفته است؛ و بنابرین در این مورد نیز می توان اهمال را عاملی موثر دانست.

با توجه به اینکه در 316 معبر (2.096 درصد) از مجموع 15542 معبر مزین به نام شهدا در شهر تهران، حداقل یک مورد عدم درج واژه شهید توسط پیمانکار مشاهده شده است، لیست پیمانکاران مربوطه به تفکیک سال هایی که با مناطق شهرداری تهران قرارداد ساخت، نصب و نگهداری تابو داشته اند، احصا شده است؛ اما اسامی پیمانکاران به دلیل عدم تضییع حقوق احتمالی، به صورت کدگذاری ارایه می شود.

بدیهی است فهرست این پیمانکاران، در دبیرخانه کمیته ویژه بررسی تابلو های مزین به نام شهدا موجود است.

3) کمیته ویژه از میان 1257 معبری که به دلایل سه گانه، حداقل دارای یک تابلوی فاقد واژه شهید بوده اند، 213 معبر را به صورت تصادفی و با پراکندگی در سطح نواحی انتخاب نموده و در سامانه شهرنما وضیت آن ها را در دو مقطع زمانی سال های 92 و 94 کنترل نموده است.

از میان 213 معبر بررسی شده، 129 معبر در سال 92 و یا 94، دارای حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید بوده؛ و در 84 معبر باقیمانده در سال های 92 و یا 94 در سامانه شهرنما تابلوی بدون واژه شهید مشاهده نشد.

4) در مجموع 27 معبر در رسانه ها مطرح شده است. ضمن استعلام از بنیاد شهید و امور ایثارگران معین شد که دو معبر از این 27 معبر، در بانک اطلاعاتی این بنیاد به نام شهدا نبوده است. به استناد تصاویر سامانه شهرنما مربوط به سال های 92 و 94، 21 معبر در سال های پیش از آغاز به کار شورای پنجم، دارای حداقل یک تابلوی فاقد واژه شهید بوده است؛ و در 4 معبر در سال های 92 و یا 94 در سامانه شهرنما تابلوی بدون واژه شهید مشاهده نشد.

این امر بیانگر آن است که طرح این مساله در سطح وسیع در فضای رسانه ای کشور که منجر به جریحه دار شدن احساسات پاک شهروندان و خانواده های گرانقدر شهدا و نیز نگرانی بسیاری از شخصیت های سیاسی و مذهبی، نسبت به عملکرد این دوره مدیریت شهری شد، مبنای واقعی نداشته و ممکن است برخی رقابت های سیاسی در تقویت آن بی تاثیر نبوده باشد.

پیشنهاد ها

1-تدوین ضوابط و دستورالعمل طراحی، ساخت، نصب و نگهداشت تابلو های دیوارکوب و پایه دار معابر شهر تهران توسط شورای عالی فنی شهرداری و ابلاغ آن به مناطق 22گانه

2-شناسنامه دار کردن تابلو های معابر و راه اندازی سامانه نام گذاری معابر شهر تهران؛ لازم است اطلاعات مربوط به تاریخچه نام گذاری معبر، تاریخچه تغییر نام معبر، سوابق و مستندات مربوط به تاریخ ساخت و سازنده تابلو، تاریخ نصب تابلو، سوابق مربوط به نگهداری و ترمیم آن و اسامی پیمانکاران مربوطه و شماره و تاریخ قرارداد های آنان در سامانه یاد شده ثبت شود. با درج شناسه اختصاصی و همچنین درج رمزینه پاسخ سریع (Qrcode) روی تابلو های معابر، امکان دریافت اطلاعات مربوط به هر معبر برای شهروندان فراهم شود. علاوه بر این شهروندان بتوانند با ارسال پیامک به سامانه 137 شهرداری و اعلام شناسه اختصاصی تابلو گزارش تخریب، فرسودگی یا مخور اطلاعات تابلو ها را به مدیریت شهری اعلام کنند.

3-تعریف فرایند دقیق ساخت و نصب تابلو های معابر به نحوی که پس از ابلاغ مصوبه نام گذاری معابر توسط رییس شورای اسلامی شهر تهران یکی از بخش های شهرداری به صورت متمرکز نسبت به ساخت تابلو های معابر به تعداد مورد نیاز اقدام کند و تابلو های جدید معبر برای نصب در اختیار بخش مربوطه در شهرداری مناطق قرار گیرد. مجریان و عوامل هر مرحله باید در سامانه جامع نام گذاری معابر درج شود.

4-الزام ماموران نواحی شهرداری به منظور پایش مستمر و دوره ای تابلو های معابر و انجام اقدامات لازم برای نگهداری و ترمیم آن ها.

5- انتخاب پیمانکاران ذیصلاح و ابلاغ دقیق شرح خدمات آنان به نحوی که معین شود هر پیمانکار در هر ناحیه کدام تابلو ها را در چه تاریخی و با چه کیفیتی ساخت، نصب یا ترمیم نموده است.

6-پرهیز جدی از به کارگیری برچسب در تابلو های معابر

7- الزام به چاپ کوره ای و با کیفیت اطلاعات مندرج بر روی تابلو های معابر

8-با توجه به گزارش حراست کل شهرداری تهران مبنی بر وجود 2367تابلوی معبر در شهر تهران که به نام اشخاص غیر شهید نام گذاری شده است، لازم است در تابلو های مزین به نام شهدا از یک نشانه خاص (مانند نماد گل لاله قرمز) استفاده شود تا معابر مزین به نام شهدا با معابری که به نام اشخاص غیر شهید نام گذاری شده قابل تشخیص باشد.

9- نصب تابلوی تمثال شهدا و خلاصه ای از زندگی نامه آنان در معابر مزین به نام شهدا.

منبع: خبرگزاری دانشجو

به "گزارش کمیته بررسی حذف نام شهدا منتشر شد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "گزارش کمیته بررسی حذف نام شهدا منتشر شد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید